ЗДРДОПБГДСРСБНА

ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

РЕЗОЛЮЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно Европейската съвест и тоталитаризма

ЗЗЛД

ЗАКОН за защита на личните данни

ЗЗКИ

ЗАКОН за защита на класифицираната информация 

ЗНАФ

ЗАКОН за националния архивен фонд  

ЗДОИ

ЗАКОН за достъп до обществена информация  

ПДКРДОПБГДСРСБНАНА

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ  "ИЗСЛЕДВАНЕ  НА АРХИВИТЕ И ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работата на отдел " Обслужване на гражданите " към дирекция "Изследване  на архивете и публична дейност" свързана с условията и реда за достъп до  документите на органите по чл.1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В КРДОПБГДСРСБНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за планиране, организация на провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - Отменени с протокол  №/11-13.05.2016 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ НА КРДОПБГДСРСБНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за почетните отличия на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА по години