ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ  "ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИВИТЕ И ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ "

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работата на отдел " Обслужване на гражданите " към дирекция "Изследване на архивите и публична дейност " свързана с условията и реда за достъп до  документите на органите по чл.1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В КРДОПБГДСРСБНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за планиране, организация на провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - Отменени с протокол №/11-13.05.2016

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ НА КРДОПБГДСРСБНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за почетните отличия на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия