Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ

ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И

ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

(на основание чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в администрацията на КРДОПБГДСРСБНА)

 

 

Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

 

Три имена на служителя

Длъжност

Входящ № и дата

Вид на декларацията

Иван Захариев Захариев младши експерт  ВХ.№ 6 30.11.2018 г.

 чл.35, ал.1, т. 1

 

Гергана Илиева Цветкова  юрисконсулт ВХ.№ 7  04.12.2018 г.

 чл.35, ал. 1, т.1

 

Ангел Трайков Илков  главен специалист ВХ.№ 8 04.12.2018 г.

 чл.35, ал. 1, т.1

 

*    

 чл.35, ал.1, т.1

*    

 чл.35, ал. 1, т.1

Мирослава Красимирова Христова  старши експерт ВХ.№ 249 11.01.2019 г.

 чл.35, ал.1, т.1

 

 Иван Захариев Захариев  младши експерт ВХ.№ 8586 12.12.2018 г. 

 чл. 35, ал.1, т.2

 

 Гергана Илиева Цветкова  юрисконсулт  ВХ.№ 8587 12.12.2018 г. 

чл. 35, ал.1, т. 2

 

Ангел Трайков Илков  главен специалист ВХ.№ 220 10.01.2019 г.

чл.35, ал.1, т. 2

 

*    

чл.35, ал.1, т .2

*    

чл.35, ал. 1, т. 2

Мирослава Красимирова Христова старши експерт ВХ.№ 559 23.01.2019 г.

чл.35, ал.1, т. 2

 

*    

чл.35, ал.1, т. 1

Мария  Василева Иванова младши експерт ВХ.№ 729 31.01.2019 г.

чл.35, ал. 1, т.1

 

Диляна Дикова  Иванова  младши експерт ВХ.№ 732 31.01.2019 г.

чл.35, ал.1, т. 1

 

Камелия Любомирова Александрова  младши експерт ВХ.№ 733 31.01.2019 г.

 чл.35, ал.1, т. 1

 

Николина Василева Ангелова

 

  младши експерт

 ВХ.№ 740 31.01.2019 г.

 чл.35, ал. 1, т.1

Николина Василева Ангелова

 

 младши експерт

 ВХ.№ 1100 14.02.2019 г.

чл.35, ал. 1, т. 2
Мария Василева Иванова

 младши експерт

 

 ВХ.№1260 21.02.2019 г. чл.35, ал. 1, т. 2

*

    чл.35, ал. 1, т. 2

Диляна Дикова Иванова

 

младши експерт ВХ.№1404 27.02.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2

Камелия Любомирова Александрова

младши експерт ВХ.№1405 27.02.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2

 

Василка Стефанова Узунова

директор дирекция ВХ.№1431 28.02.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Красимир Любомиров Илиев

старши експерт

ВХ.№1580 08.03.2019г.

 чл.35, ал.1, т. 1

 

Свежа Боянова Българинова

главен специалист ВХ.№1817 18.03.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Ани Кръстева Пиронкова

главен специалист ВХ.№1974 22.03.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Гюрсел Бехчет Салим

началник отдел ВХ.№1975 22.03.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

Елизабета Стефанова

Спасова

старши експерт ВХ.№1977 22.03.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Димитър Георгиев Добрев

специалист ВХ.№1996 25.03.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Биляна Росенова Божилова

технически сътрудник ВХ.№2125 28.03.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Красимир Вергилов Кръстев

главен експерт ВХ.№2183 29.03.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Марко Иванов Цветков

старши експерт ВХ.№2219 01.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Владимир Робертов Ангелов

служител по сигурността ВХ.№2254 02.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Божидар Цветанов Борисов

началник отдел ВХ.№2303 04.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

*

    чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Ива Николаева Събчева

младши експерт

ВХ.№2337 05.04.2019г.

 чл.35, ал.1, т. 1

 Божидара Петрова

Стойкова

младши експерт

ВХ.№2336 05.04.2019г.

 чл.35, ал.1, т. 1

Павлина Красимирова

Василева

началник отдел ВХ.№2341 05.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Бойка Асенова Йорданова

главен специалист ВХ.№2238 02.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Евелина Борисова Борисова

началник сектор ВХ.№2389 08.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Божидар Христов Питов

младши експерт ВХ.№2386 05.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Росица Добрева Маринова

главен експерт ВХ.№2237 02.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Ангел Трайков Илков

главен специалист ВХ.№2428 09.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Иван Захариев Захариев

младши експерт ВХ.№2328 04.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Павел Пенчев Алексиев

младши експерт ВХ.№2414 08.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Ана Мария Бисерова Стоименова

младши експерт ВХ.№2412 08.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Антония Красимирова Топчиева

началник отдел ВХ.№2399 08.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Магдалена Константинова Гошева

старши експерт ВХ.№2422 08.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Бисерка Димитрова Методиева

специалист ВХ.№2400 08.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I
*     чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Валя Великова Найденова

старши специалист ВХ.№2390 08.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I
*     чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Албена Войнова Замфирова

главен специалист ВХ.№2388 08.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Силвия Георгиева Петрова

младши експерт ВХ.№2279 03.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Красимир Любомиров Илиев

 младши експерт

 ВХ.№2331 04.04.2019г.

 чл.35, ал. 1, т. 2

 

Юлия Велинова Йорданова

младши експерт ВХ.№2369 05.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I
*     чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Веселина Данчева Петрова

старши експерт ВХ.№2362 05.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Мая Сиосиева Николова

главен експерт ВХ.№2431 09.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I
*     чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Йоана Боянова Стоянова

главен експерт ВХ.№2449 09.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Станка Асенова Тотова

старши експерт ВХ.№2461 10.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Теодора Владимирова Кацарска

старши експерт ВХ.№2494 11.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Красимира Стоянова Христова

старши експерт ВХ.№2546 12.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Нина Георгиева Левордашка

младши експерт ВХ.№2539 11.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Живко Симеонов Живков

младши експерт ВХ.№2563 12.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

Марияна Василева

Лазарова

специалист ВХ.№2334 05.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Ташо Иванов Нейков

главен специалист ВХ.№2632 16.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Антония Димитрова Гулева

началник отдел ВХ.№2761 19.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I
*     чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова

старши експерт ВХ.№2843 25.04.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I
*     чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Павлина Красимирова Василева

началник на отдел ВХ.№2931 02.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I-промяна

 

Даниела Кирилова Симеонова-Табакова

началник отдел ВХ.№2973 07.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

София Стоилова Мутафчийска

старши юрисконсулт ВХ.№2980 07.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I
*     чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Красимир Вергилов Кръстев

главен експерт ВХ.№3039 09.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 4
*     чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Вероника Андреева Велинова

началник  отдел ВХ.№3044 09.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Даниела Гълъбова Качериева

старши експерт ВХ.№3045 09.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Даниела Гълъбова Качериева

старши експерт ВХ.№3049 09.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I- промяна

 

Гергана Илиева Цветкова

юрисконсулт ВХ.№3107 13.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Мариана Люлчова Маринова

технически сътрудник ВХ.№3141 13.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Жени Божинова Кирилова

технически сътрудник ВХ.№3142 13.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Радослав Найденов Методиев

старши експерт ВХ.№3151 14.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Соня Христова Андонова

началник на сектор ВХ.№3144 13.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Божидара Петрова Стойкова

младши експерт ВХ.№2995 07.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2

 

Ива Николаева Събчева

младши експерт ВХ.№2996 07.05.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2
*     чл.35, ал. 1, т.1

 

Росица Ринчова Йовчева

старши експерт ВХ.№3740 04.06.2019г. чл.35, ал. 1, т. 2 Част I

 

Мария Борисова Николова

младши експерт ВХ.№3770 05.06.2019г. чл.35, ал. 1, т.1

 

Мерал Джевджет Мустафа-Николова

началник отдел ВХ.№3787 05.06.2019 чл.35, ал. 1, т. 2

 

Диана Ангелова Иванова

старши специалист ВХ.№3813 06.06.2019 чл.35, ал. 1, т. 2

 

Запрянка Миткова Пичурова

младши експерт ВХ.№4010 13.06.2019 чл.35, ал. 1, т. 2

 

Милена Маринова  Петрова

главен вътрешен одитор ВХ.№4159 18.06.2019 чл.35, ал. 1, т. 2

Галина Димитрова

Грозданова

младши експерт ВХ.№4541 01.07.2019 чл.35, ал. 1, т.1

 

Мария Борисова Николова

младши експерт ВХ.№4603 02.07.2019 чл.35, ал. 1, т. 2
*     чл.35, ал. 1, т. 2 при напускане

Галина  Димитрова

Грозданова

младши експерт ВХ.№5513 26.07.2019 чл.35, ал. 1, т. 2
*     чл.35, ал. 1, т. 2 при напускане

*

    чл.35, ал. 1, т.1
*     чл.35, ал. 1, т. 2 една година след напускане

Симеон Спасов Мечкарски

 

специалист ВХ.№7730 04.10.2019 чл.35, ал. 1, т.1

Симеон Спасов Мечкарски

 

специалист ВХ.№8344 25.10.2019 чл.35, ал. 1, т. 2

Ивелина Спасова Христова

 

старши експерт ВХ.№9427 03.12.2019 чл.35, ал. 1, т. 2

 

Легенда :

*    В съответствие с чл.10, ал. 4 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите от администрацията на КРДОПБГДСРСБНА, данните, които са публикувани в публичния регистър трябва да бъдат премахнати в срок от 1 месец след прекратяване на правоотношението със служителя.

 

 

 

Р А З Д Е Л    В Т О Р И

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТА НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1,Т.2 И 4 В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ

 

 

Три имена на служителя

Длъжност

 Ангел Трайков Илков  главен специалист
 Милчо Христов Андреев  старши специалист
 Ели Огнянова Лекова  началник отдел
 Росица Ринчова Йовчева  старши експерт
 Запрянка Миткова Пичурова  младши експерт
Диана Ангелова Иванова старши специалист
Симеон Лазаров Симов специалист
Мерал Джевджет Мустафа началник  отдел