Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ

ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И

ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

(на основание чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в администрацията на КРДОПБГДСРСБНА)

 

 

Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

 

Три имена на служителя

Длъжност

Входящ № и дата

Вид на декларацията

Иван Захариев Захариев младши експерт  ВХ.№ 6 30.11.2018 г.

 чл.35, ал.1, т. 1

 

Гергана Илиева Цветкова  юрисконсутл ВХ.№ 7  04.12.2018 г.

 чл.35, ал. 1, т.1

 

Ангел Трайков Илков  главен специалист ВХ.№ 8 04.12.2018 г.

 чл.35, ал. 1, т.1

 

Мария Бонева Павлова  нач. отдел САК  ВХ.№9 04.12.2018 г.

 чл.35, ал.1, т.1

 

Анна Николова Иванова  старши специалист ВХ.№ 9 08.01.2019 г.

 чл.35, ал. 1, т.1

 

Мирослава Красимирова Христова  старши експерт ВХ.№ 249 11.01.2019 г.

 чл.35, ал.1, т.1

 

 Иван Захариев Захариев  младши експерт ВХ.№ 8586 12.12.2018 г. 

 чл. 35, ал.1, т.2

 

 Гергана Илиева Цветкова  юрисконсулт  ВХ.№ 8587 12.12.2018 г. 

чл. 35, ал.1, т. 2

 

Ангел Трайков Илков  главен специалист ВХ.№ 220 10.01.2019 г.

чл.35, ал.1, т. 2

 

Мария Бонева Павлова началник отдел САК ВХ.№ 420 17.01.2019 г.

чл.35, ал.1, т .2

 

Анна Николова Иванова старши специалист

ВХ.№551 22.01.2019 г.

чл.35, ал. 1, т. 2

 

Мирослава Красимирова Христова старши експерт ВХ.№ 559 23.01.2019 г.

чл.35, ал.1, т. 2

 

Невена Валери Попова юрисконсулт ВХ.№728 31.01.2019 г.

чл.35, ал.1, т. 1

 

Мария  Василева Иванова младши експерт ВХ.№ 729 31.01.2019 г.

чл.35, ал. 1, т.1

 

Диляна Дикова  Иванова  младши експерт ВХ.№ 732 31.01.2019 г.

чл.35, ал.1, т. 1

 

Камелия Любомирова Александрова  младши експерт ВХ.№ 733 31.01.2019 г.

 чл.35, ал.1, т. 1

 

Николина Василева Ангелова  младши експерт

 ВХ.№ 740 31.01.2019 г.

 чл.35, ал. 1, т.1

Николина Василева Ангелова  младши експерт

 ВХ.№ 1100 14.02.2019 г.

чл.35, ал. 1, т. 2
Мария Василева Иванова

 младши експерт

 

 ВХ.№1260 21.02.2019 г. чл.35, ал. 1, т. 2

Невена Валери Попова

 

юрисконсулт

ВХ.№1259 21.02.2019 г.

чл.35, ал. 1, т. 2

 

 

Р А З Д Е Л    В Т О Р И

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ

 

Три имена на служителя

Длъжност

 Ангел Трайков Илков  главен специалист