Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ

ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И

ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

(на основание чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в администрацията на КРДОПБГДСРСБНА)

 

 

Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

 

  Три имена на служите

   Длъжност        

  Входящ №    

   и дата  

Вид на

декларацията

Милчо Христов Андреев
 Старши специалист

 Вх. № 515

20.01.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна

*    

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Красимир Вергилов Кръстев  Главен експерт     

 Вх. № 658

  23.01.2020
 чл. 35, ал. 1, т. 4

Василка Стефанова  Узунова

 Директор

 Вх. № 777

 27.01.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна

Нина Георгиева  Левордашка

 Младши екдперт

 Вх. № 1320

13.02.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Запрянка Миткова   Пичурова Младши екдперт

Вх. № 1557  

20.02.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Гюрсел Бехчет Салим Началник отдел

Вх. № 1608 

20.02.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
*    

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Свежа Боянова Българинова Главен специалист

Вх. № 1828 

27.02.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
*    

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Вероника Андреева Велинова Началник отдел

Вх. № 2128

06.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Станка Асенова Тотова Старши експерт

Вх. № 2546

16.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Бисерка Александрова Иванова Младши експерт

Вх. № 2691

20.03.2020

 чл. 35, ал. 1, т. 1
Галя Салтирова Цветкова Специалист

Вх. № 2691

20.03.2020

 чл. 35, ал. 1, т. 1
Елизабета  Стефанова  Спасова Старши експерт

Вх. № 2840

27.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Радка   Методиева  Георгиева Старши счетоводител

Вх. № 2855

30.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1
Ани Кръстева Пиронкова Главен специалист

Вх. № 2841

27.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Павлина Красимирова Василева Началник отдел

Вх. № 3014

06.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Теодора Владимирова Кацарска Старши експерт

Вх. № 3015

06.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Ирина Димитрова Оведенска Специалист

Вх. № 3066

08.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1
Бисерка Александрова Иванова Младши експерт

Вх. № 3067

08.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Божидар Цветанов Борисов Началник отдел

Вх. № 3198

15.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Ирина Димитрова Оведенска Специалист

Вх. № 3276

22.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2
Ташо Иванов Нейков Главен специалист

Вх. № 3328

23.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Йоана Боянова Стоянова Главен експерт

Вх. № 3369

27.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
*    

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Радка Методиева Андасарова-Георгиева Старши счетоводител

Вх. № 3401

28.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2
Марко Иванов Цветков Старши експерт

Вх. № 2969

02.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Бойка Асенова Йорданова Главен специалист

Вх. № 2884

30.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Божидара Петрова Стойкова Младши експерт

Вх. № 3468

05.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Галя Салтирова Цветанова Специалист

Вх. № 3465

05.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2
Диляна Дикова Иванова Младши експерт

Вх. № 2917

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Галина Димитрова Грозданова Младши експерт

Вх. № 2913

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
*    

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Красимир Вертилов Кръстев Главен експерт

Вх. № 3152

14.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Веселина Данчева Петрова Старши експерт

Вх. № 2971

03.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Юлия Венелинова Йорданова Старши експерт

Вх. № 2935

01.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Валя Великова Найденова Старши специалист

Вх. № 3371

27.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Николина Василева Ангелова Младши експерт

Вх. № 2901

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Мария Василева Иванова Младши експерт

Вх. № 2900

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Десислава Кирилова Димитрова Старши експерт

Вх. № 3207

21.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Бисeрка Димитрова  Методиева Специалист

Вх. № 3370

27.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Соня Христова Андонова Началник сектор

Вх. № 2968

02.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Анна Мария Бисерова Михайлова Младши експерт

Вх. № 3464

05.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Магдалена Константинова Гошева Младши експерт

Вх. № 3206

21.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Росица Ринчова Йовчева Старши експерт

Вх. № 2895

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Диана Ангелова Иванова Старши специалист

Вх. № 2937

01.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Албена Войнова Зафирова Главен специалист

Вх. № 3366

27.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Ива Николаева Събчева Младши експерт

Вх. № 2933

01.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Иван Захариев Захариев Специалист

Вх. № 2890

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Ангел Трайков Илков Главен специалист

Вх. № 2891

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Божидар Христов Питов Младши експерт

Вх. № 2934

01.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Росица Добрева Маринова Главен експерт

Вх. № 2894

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Евелина Борисова Борисова Началник сектор

Вх. № 2889

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Павел Пенчев Алексиев Младши експерт

Вх. № 2888

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Мая Сисоева Николова Главен  експерт

Вх. № 3443

04.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Красимир Любомиров Илиев Старши  експерт

Вх. № 2973

03.04.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Антония Красимирова Топчиева Директор

Вх. № 2898

31.03.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
 Красимира Стоянова Христова Старши експерт

Вх. № 3469

05.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
 Мерал Джевджет Мустава Иванова Главен експерт

Вх. № 3493

07.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
 Ели Огнянова Лекова Началник отдер

Вх. № 3497

07.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Мариана Василева Лазарова Специалист

Вх. № 3532

07.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Даниела Кирилова Симеонова Табакова Началник отдел

Вх. № 3579

11.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Антония Димитрова Гулева Началник отдел

Вх. № 3614

12.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Владимир Робертов Ангелов Служител по сигурността 

Вх. № 3709

14.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
София Стоилова Мутафчийска Старши юрисконсулт

Вх. № 3707

14.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Радослав Найденов Методиев Старши експерт

Вх. № 3617

12.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Жени Божинова Кирилова Технически сътрудник

Вх. № 3750

15.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Биляна Росенова Божилова Технически сътрудник

Вх. № 3749

15.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Мариана Люлчова Маринова Технически сътрудник

Вх. № 3752

15.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Станислава Разумова Стефанова Специалист

Вх. № 3759

15.05.2020

чл.35, ал.1, т. 1

*    

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
 Силвия Георгиева Петрова  Младши експерт

Вх. № 3770

15.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Мария Борисова Николова  Младши експерт

Вх. № 3771

15.05.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Живко Симеонов Живков  Младши експерт

Вх. № 4163

01.06.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Станислава Разумова Стефанова Специалист

Вх. № 4304

04.06.2020

чл.35, ал.1, т. 2

Мирослава Красимирова Христова  Старши експерт

Вх. № 4386

05.06.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Красимир Вергилов Кръстъв Главен експерт

Вх. № 4489

09.06.2020

чл.35, ал.1, т. 2

част I ежегодна
Диана Димитрова Славкова  Старши експерт

Вх. № 4622

15.06.2020

чл.35, ал.1, т. 1

Диана Димитрова Славкова  Старши експерт

Вх. № 5281

06.07.2020

чл.35, ал.1, т. 2

Ани Иванова Лалова Младши експерт

Вх. № 5330

07.07.2020

чл.35, ал.1, т. 1
Ани Иванова Лалова Младши експерт

Вх. № 6005

04.08.2020

чл.35, ал.1, т. 2
Стела Желязкова Стефанова Специалист

Вх. № 7633

09.10.2020

чл.35, ал.1, т. 1
Стела Желязкова Стефанова Специалист

Вх. № 8402

05.11.2020

чл. 35, ал.1, т. 2
Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова Старши експерт

Вх. № 8689

19.11.2020

чл. 35, ал. 1, т. 4
Марин Атанасов Атанасов Юрисконсулт

Вх. № 8760

23.11.2020

чл.35, ал.1, т. 1
Надежда Николова Атанасова-Димова Старши експерт

Вх. № 8761

23.11.2020

чл.35, ал.1, т. 1

*

 

    чл.35, ал.1, т. 1
Марин Атанасов Атанасов Юрисконсулт

Вх. №9368

17.12.2020

чл.35, ал.1, т. 2

*

 

    чл.35, ал.1, т. 2
Надежда Николова Атанасова-Димова Старши експерт

Вх. № 9556

23.12.2020

чл.35, ал.1, т. 2

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л    В Т О Р И

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТА НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1,Т.2 И 4 В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ

 

 

Три имена на служителя

Длъжност