Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ

ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И

ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

(на основание чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в администрацията на КРДОПБГДСРСБНА)

 

 

Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

 

  Три имена на служите

   Длъжност        

  Входящ №

   и дата  

Вид на

декларацията

Милчо Христов Андреев
 Старши специалист

 Вх. № 515

20.01.2020

чл.35, ал.1, т.2

част I ежегодна

 Димитър Георгиев Добрев  Специалист

 Вх. № 620

22.01.2020

чл.35, ал.1, т.2

част I ежегодна
Красимир Вергилов Кръстев  Главен експерт     

 Вх. № 658

  23.01.2020
 чл. 35, ал. 1, т. 4

 Василка Стефанова Узунова

 Директор

 Вх. № 777

 27.01.2020

чл.35, ал.1, т.2

част I ежегодна

 Нина Георгиева Левордашка

 Младши екдперт

 Вх. № 1320

  13.02.2020

чл.35, ал.1, т.2

част I ежегодна

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л    В Т О Р И

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТА НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1,Т.2 И 4 В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ

 

 

Три имена на служителя

Длъжност