В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

Отчет за касово изпълнение м. март 2017 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. февруари 2017 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. януари 2017 г. - изтегли