Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, е независим държавен колегиален орган, който осъществява политиката на Република България за разкриването, обявяването и съхраняването на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Председателят й като възложител по чл. 5, ал.1, т.13 от Закона за обществените поръчки  извършва фактическите действия по възлагане на обществените поръчки и по сключване на договорите.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Комисията можете да получите от следните длъжностни лица:

Евелина Николова – началник на отдел „Правно-административен“, тел. 02 / 800-45-03

Хубавинка Петкова – старши юрисконсулт в отдел „Правно-административен“, тел. 02 / 800-45-64

София Мутафчийска – юрисконсулт в отдел „Правно-административен, тел. 02 / 800-45-41

Подробна информация за обществените поръчки, възлагани от Комисията можете да получите от специализираните под рубрики на рубрика „Профил на купувача“.

Данни за кореспонденция с Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1000

ул. „Врабча” № 1

Факс: 02/800-45-00

Eлектронна поща: info@comdos.bg

Официална страница на Комисията в интернет: www.comdos.bg

Работно време: 9.00 – 17.30 ч.