Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницаѝта си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                             април  2017 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     
          1
2
3
4
5
6
      7
8
9
10
11
    14
15
16
17
19
    21
22
23
24
25
    26
27
28
29
    30

                                                                          

                                                                              март  2017 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     
     1      2      3
     4
5
6
7
8
9
    10
11
12
16
    17
18
19
22
    24
25
26
27
    29

  

                                                                   

                                                                         февруари   2017 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     
     1      2      3      4
5
6
7
8
9
   10
11
12
16
    17
18
19
20
23
    24
25
26
  

                                                                        

                                                                             януари  2017 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  30     31        
1
2
3
4
5
     6
7
8
9
    13
14
15
19
    20
21
22
   25
27
28
    29