На 02 ноември 2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се състоя премиерата на документалния сборник "Държавна сигурност и еврейската общност в България", десети томот поредицата „Из архивите на ДС” на Комисията по досиетата. Документите, включени в сборника, обхващат периода 1944 г. – 1989 г. Представянето на новото издание бе в рамките на международната конференция „ЕВРЕИТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И СТУДЕНАТА ВОЙНА (1939-1989)“.

Сред подбраните документи преобладават докладите и отчетите на различните отдели и отделения на ДС, които се занимават с малцинствата в страната и по-специално тези, които наблюдават еврейската общност. Те са изключително подробни и предоставят интересна информация не само за политическото състояние на обектите, но и за работата на агентурно-оперативния апарат, внедрен сред тях. На следващо място по многочисленост се нареждат справките, информациите и докладните записки. Не е малко и количеството документи, които съдържат наредби до различни служби и отдели набившите тайни служби, както и плановете, препоръките, мерките и задачите за работа, набелязвани от органите на Държавна сигурност. Сред архивните единици се откриват и много писма, рапорти, телеграми, молби, изложения, сведения, позиви, учредителни документи на организации и др.

 

 

 

Интервю със съставителите