► Върховният административен съд на 9 декември 2021 г. излезе с ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 12 на ОСС от I и II колегия на ВАС,  по тълкувателно дело 9/2019 г. , чиято цел бе Темида да уеднакви противоречивата си съдебна практика по създаден от самия съд казус през последните 4 години.

   Според ВАС „Комисията няма компетентност да се произнася с второ и последващи решения относно едно и също лице, при липсата на нови доказателства, за което вече с влязло в сила нейно решение е установена и обявена такава“.

  Тълкувателно решение №12

 

Европейският съд за правата на човека в Страсбург  отхвърли претенциите на адвокат Хараламби Анчев срещу решението на Комисията по досиетата, с което той бе осветен като агент на бившата Държавна сигурност ( ДС ). От февруари до май 1997 г. той бе вицепремиер и правосъден министър в служебното правителство на Стефан Софиянски. Комисията по досиетата обяви неговата принадлежност към тайните служби през 2008 г. Съдът в Страсбург смята, че Комисията по досиетата е действала напълно законно.Съдът приема, че подобно осветяване има за цел подобряване на прозрачността на публичния живот и допринася за увеличаване на доверието в институциите на страната след падането на комунистическия режим", се казва в решението на съда в Страсбург.

 Решението е по български казус и е от изключително значение за процеса на отваряне на архивите на тоталитарните комунистически служби у нас и разкриването на сътрудниците им.

 Решение на съда /бълг. език                                        Решение на съда /англ. език/

 

   ► Върховният административен съд, Трето отделение с решение № 3344 от 15.03.2018 г. по а.д. № 1305/2017 г., окончателно реши спора относно установената и обявена от Комисията с Решение № 2-414/ 15.10.2014 г. принадлежност на Рушен Мехмед Риза към бившата ДС като секретен сътрудник – агент с псевдоним „Петър“, като отхвърли жалбата му. Въпреки продължилата над три години съдебна битка и макар че жалбата на лицето беше уважена от Административен съд – София град, Комисията успя да докаже законосъбразността на постановения от нея административен акт и това, че правилно е установила и обявила принадлежността на г-н Риза към органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСНА. Както приемат върховните съдии в решението: „изложеното основава законосъзобразността на обжалваното пред съда решение на Комисията. Като го е приел за незаконосъобразно и го е отменил, административният съд е постановил неправилно решение. Същото следва да бъде отменено, като вместо него Върховният административен съд, състав на трето отделение следва да постанови друг съдебен акт по съществото на спора, с който да отхвърли жалбата на лицето срещу решението на Комисията като неоснователна“.

    Решение на съда

 

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.