Всеки има право по чл. 31 от ЗДРОПБГДСРСБНА

  1. На достъп до информация и до документите, събирани за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително, в органите по чл. 1 от ЗДРОПБГДСРСБНА;
  2. Да поиска да бъде извършена проверка за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от ЗДРОПБГДСРСБНА;
  3. На достъп до документите на органите по чл. 1 за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност по реда на Закона за достъп до обществена информация;
  4. Да поиска да бъде разкрита самоличността на лицата, давали информация по делото;
  5. Да получи копия на документи.

Правото се упражнява чрез подаване до комисията на писмено заявление:

  1. лично в приемната на КРДОПБГДСРСБНА;
  2. по пощата;
  3. от представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

 

►П Р И Е М Н А   

 

►З А Я В Л Е Н И Я   

 

►Ч И Т А Л Н Я    

           

 

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.