Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

Одитен доклад на Сметната палата №0400104623 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА за 2022 г. -изтегли;

►Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2022 г. на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015 г. на Министъра на финансите - изтегли;

►Баланс на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2022 г. в хил. лв. - изтегли;

►Отчет за приходите и разходите на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2022 г. в хил. лв. - изтегли;

►Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2022 г. в хил. лв. - изтегли;

 

 

1. МЕСЕЧНИ И ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 2022 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2022 г. в лв.- изтегли;

►Разходи за COVID-19 към 31 декември 2022 г. - изтегли;

►Обяснителна записка - COVID-19 м. декември-  изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. декември 2022 г. - изтегли;

 Разходи за COVID-19 към 30 ноември 2022 г. изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. ноември изтегли;

Отчет за касова изпълнение м. ноември 2022 г. изтегли;

►Разходи за COVID-19 към 31 октомври 2022 г. - изтегли;

►Обяснителна записка - COVID-19 м. октомври- изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. октомври 2022 г.- изтегли;

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2022 г. в лв.- изтегли;

►Разходи за COVID-19 към 30 септември 2022 г. - изтегли;

►Обяснителна записка - COVID-19 м. септември- изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. септември 2022 г. - изтегли;

►Разходи за COVID-19 към 31 август 2022 г. - изтегли;

►Обяснителна записка - COVID-19 м. август - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. август 2022 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 юли 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. юли- изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. юли 2022 г. - изтегли;

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2022 г. в лв.- изтегли;

Разходи за COVID-19 към 30 юни 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м.юни- изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. юни 2022 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 май  2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. май- изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. май 2022 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 30 април 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. април - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м.  април 2022 г. - изтегли;

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2022 г. в лв.- изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 март 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. март - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м.  март 2022 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 28 февруари 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. февруари - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. февруари 2022 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 януари 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. януари - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. януари 2022 г. - изтегли;

 

2. ТРИМЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ - 2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2022 г.

► Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по

 бюджетни програми-- изтегли;

► Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми -  изтегли;

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2022 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по

 бюджетни програми -изтегли;

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми- изтегли;

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2022 г.

 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли;

 Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми- изтегли;

 

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2022 г.

 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли;

 Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми- изтегли;

 

3. ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ – 2022 г.

 

►Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2022 г. -изтегли;

►Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2022 г. -изтегли;

►Справка за разходите по функционална област и бюджетна програма, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. към 31.12.2022 г. -  изтегли;

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2022 г. - изтегли;

Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2022 г. - изтегли;

Справка за разходите по функционална област и бюджетна програма, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. към 30.06.2022 г. - изтегли;