Наименование и контакти на звеното в КРДОПБГДСРСБНА, което отговаря за приемането на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация :

      - Отдел “Правно-административен” – Деловодство, тел.  02/ 8004 517.

      - Работно време: от 9.00 до 17.30 часа.

    - Заявленияа за достъп до обществена информация могат да се подават лично или по пощата на адрес: София 1000, ул. “Врабча” № 1, както и на следния електронен адрес: info@comdos.bg.

Заявлението за искане на достъп до обществена информация се подава до председателя на КРДОПБГДСРСБНА и подлежи на регистрация в деловодната система.

Съдържание на заявлението за достъп до обществена информация

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2.  описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4.   адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по  т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до обществена информация

  - Съгласно Наредба № Н-1 от  07.03.2022 г.

Списък на категориите информация за дейността на КРДОПБДСРСБНА и форматите, в които е достъпна, съгласно чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация

Отчети за дейността на КРДОПБГДСРСБНА по Закона за достъп до обществена информация по години

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в КРДОПБДСРСБНА

 

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.