Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/ е независим държавен орган, който осъществява политиката на Република България за разкриването, обявяването и съхраняването на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

КРДОПБГДСРСБНА е администратор на лични данни, юридическо лице, първостепенен разпоредител с бюджет, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, официална интернет страница: www.comdos.bg.

Правомощията и дейността на КРДОПБГДСРСБНА са регламентирани в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА) и Правилника за дейността на КРДОПБГДСРСБНА и на нейната администрация.

КРДОПБГДСРСБНА и Вашите лични данни:

За нас е от изключителна важност да гарантираме на всяко лице да упражни правото си на достъп до документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и защитата на неговите лични данни.

Защитата на личните данни в КРДОПБГДСРСБНА се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България, като за защитата на тези данни са предприети необходимите средства за защита. Техническите и организационни мерки за физическа, персонална и документална защита, както и защитата на автоматизираните информационни системи и/или мрежи в КРДОПБГДСРСБНА са високи като някои от тях надхвърлят необходимото минимално ниво на защита. Това обстоятелство е свързано с факта, че сградите на КРДОПБГДСРСБНА са стратегически обекти като функционирането им и достъпът до тях са подчинени на специални правила и процедури, гарантиращи сигурността на информацията.

В разпоредбата на §16 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДРДОПБГДСРСБНА изрично е посочено, че данните на щатните и нещатните служители и на секретните сътрудници на органите по чл. 1 не представляват лични данни по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“:

- „Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

- „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Защо обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяване на законоустановените функции на КРДОПБГДСРСБНА – установяване на принадлежност на български граждани към органите по чл. 1 от специалния закон и предоставяне на достъп до архивните документи на бившата ДС и РС на БНА, както и за реализиране на други законови правомощия, предвидени в нормативната уредба.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

КРДОПБГДСРСБНА стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност. Ето защо можете да бъдете сигурни, че вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение, а с оглед изпълнение на законови правомощия и в защита на обществения интерес по осигуряването на достъп до архивите на бившата ДС и РС на БНА.

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

Какви са Вашите права:

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

· Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;

· Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по инициатива на КРДОПБГДСРСБНА;

· Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;

· Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на КРДОПБГДСРСБНА, при наличие на законови основания за това;

· Преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

· Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;

· Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Кога можем да разкрием Ваши лични данни:

КРДОПБГДСРСБНА прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Възможно е Вашите лични данни да бъдат разкрити:

· когато това е предвидено в закон;

·  по искане на съда, на прокуратурата или на разследващите органи;

· когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона;

· за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Как можете да упражните Вашите права:

Във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към КРДОПБГДСРСБНА чрез длъжностното лице по защита на данните в КРДОПБГДСРСБНА: Г. Салим, чийто контакти за връзка са: тел: 02/8004 533; e-mail: g.salim@comdos.bg или в писмен вид в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1.

Как можете да защитите Вашите права:

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба по писмен път – с писмо, по факс или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги:

- до Комисията за защита на личните данни, на адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

или

- до Административен съд – София-град, на адрес: 1301 София, ул. "Георг Вашингтон" №17.

 

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.