Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                     март 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
          1      2      3      4
5
    6       7       8      9     10      11
12
   13
     14
     15
    16
     17
18
19
   20
      21
     22
    23
     24
25
26
      28
     29     30     31    

                                                                    

                                                                         февруари  2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
          1      2     3      4
5
   6       7       8      9     10      11
12
   13
      14
     15
   16
     17
18
19
   20
      21
     22
   23
     24
25
26
      28
         

                                                                         

                                                                              януари 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  30      31            
1
   2        3      4      5       6       7
8
   9
      10
    11
    12
     13
14
15
  16
      17
    18
    19
     20
21
22
23
     24
    25
    26
    27
28
29