Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницаѝта си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

                                               

                                                                            април  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   1     2      3      4     5      6
7
   8     9
10
    11    12
13
14
15
    17
18
   19
20
21
22
23
24
    25
   26
27
28
29
30
  

     

                                                                       

                                                                             март  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
             1      2
3
   4      5
6
     7      8
9
10
11
   13
    15
16
17
18
20
    21
    22
23
24
    27
   29     30     31

                                                                     

                                                        февруари  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1      2
3
   4      5
6
     7     8
9
10
    13    15
16
17
    21
  22
23
24
    27
28
     

                                                                            

                                                                             януари  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
      1
     2     3
    4       5
6
   7     8
9
   10    11
12
13
    16    18
19
20
    24    25
26
27
28
   30