Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                февруари 2024 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1      2     3
 4
     5
      6
     7
     8      9
   10
11
    12
     13     14     15
    16
17
18
    19
     20
    21
    22
    23
24
25
    26
     27
   28
    29      

   

 

                                                                  януари 2024 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     1       2      3      4      5     6
 7
     8
      9
    10
    11     12
   13
14
   15
    16      17     18
   19
20
21
   22
    23
     24
    25
    26
27
28
   29
    30
    31