Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

1. МЕСЕЧНИ И ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 2023 г.

 

►Обяснителна записка - COVID-19 м. февруари -изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. февруари 2023 г.-изтегли;

►Обяснителна записка - COVID-19 м. януари -изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. януари 2023 г.-изтегли;

 

 

 

 

2. ТРИМЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ - 2023 г.

 

 

 

3. ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ – 2023 г.