Вътрешни правила за работата на отдел „Обслужване на граждани” към дирекция „Изследване на архивите и публична дейност”

Заповед № К-47/25.03.2022 г.- Неразделна част от Вътрешните правила на отдел "Обсружване на граждани"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на отдел „Обслужване на граждани” към дирекция „Изследване на архивите и публична дейност” на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия