Българската православна църква и останалите вероизповедания и секти от една страна и държавната власт в Народна република България от друга, имат свои особени взаимоотношения, които се формират на базата на конституциите от 1947 г. и 1971 г. и най-вече на Закона за изповеданията от 1949 г. и разбира се от влиянието на Държавна сигурност.

    Въпреки всички действия на държавната власт в налагането на атеизма като водещ фактор в създаването на социалистическо общество е невъзможно религията да бъде изкоренена от съзнанието на част от населението. Само след няколко години в документите на ДС не се говори за вражеската и антинародна дейност, а се споменава, че „стратегическата линия в провежданата подривна дейност на основата на религията е превръщане на вярващите от потенциална идейна в реална политическа опозиция”. С прокарването на тази линия се цели да се тласнат църквите, духовенството и активно вярващите в организирана политическа опозиция на социалистическия строи.

     В първата част на темата е отредено място на Българската православна църква.

   При подредбата на документите в сборника е използван тематично хронологическият подход. Тематично те са обособени в четири глави. В първа глава документите се отнасят за дейността на ДС по линия на духовенството в страната, както и отношението на Политбюро на ЦК на БКП по работата за атеистическото възпитание и антирелигиозната пропаганда сред населението.

   Във втора глава от сборника са подбрани документи, които се отнасят в частност за Българска православна църква и всички действия на държавната машина, които имат отношение към нея.

    В трета глава са представени документи, отнасящи се за Свещенически съюз в България.

   В Четвъртата глава на сборника се отнася за Висшия клир в Българската православна църква. В нея намират място документи на част от митрополитите от Св. Синод, които Държавна сигурност е разработвала, както и такива, които са съпричастни към дейността ѝ.

    Документите в сборника са 178 на брой, а включените в разширения електронен вариант (DVD) – 417, като подборът е направен от над 490 архивни единици и над 40 литерни дела, повечето от тях многотомни.

Електронни издания:

CD може да изтеглите: ТУК

DVD може да изтеглите: ТУК