Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат  (по функционални области и бюджетни програми) на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)