Резултати от национално представително проучване

възложено от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 

проведено по метода на полустандартизираното интервю
в периода 05-12 март 2010г
реализирани 1214 интервюта, в 125 гнезда, в 86 населени места в цялата страна
 
 
КОМЕНТАР
 
1. С 5 пункта за последната година нараства делът на българите, които се интересуват от решенията на Комисията за установяване на принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА на публични личности. Делът на незаинтересованите все още остава доста по-висок от този на хората, които проявяват интерес по темата (59%:25%). В същото време, в сравнение с изследването от преди една година, регистрираме изразителен спад в дела на хората, които не знаят изобщо за съществуването на Комисията (от 24% на 16%). Изводът, който се налага е, че Комисията става все по-разпознаваема за обществото, а работата й поражда интерес сред все повече българи.
Сравнението на социално-демографските профили от настоящото изследване с тези от изследването през 2009 г. показват, двойно увеличение на интереса на младите хора на възраст под 30 г. към решенията на Комисията по досиетата. Расте интересът на елитните обществени прослойки – на високообразовани и заможни жители на градовете, на заети в частния бизнес, на интелигенцията и т.н.
 
2. Данните от настоящото изследване показват, че интересът към решенията на Комисията е много по-висок сред мъжете в сравнение с този сред жените (31% – 20%). Най-масов е интересът към решенията на Комисията сред хората на възраст между 41 и 60 г., сред работещите в държавния сектор и особено сред интелигенцията и сред столичаните. От работата на Комисията се интересуват почти два пъти по-малко жители на градовете-областни центрове, в сравнение със столичаните.
 
3. За последната година леко нараства делът на хората, които посочват, че целенасочено търсят информация за дейността на Комисията по досиетата (от 3.5% на 5.4%). Увеличението на този дял става главно за сметка на засилен интерес от страна на елитни обществени прослойки – висшисти, заети в частния бизнес, интелигенция. В контекста на декларираният ръст на общия интерес към работата на Комисията, регистрираме и ръст в дела на хората, които твърдят, че случайно попадат на информация за дейността на Комисията – от 35% през 2009 г. на 41% през пролетта на 2010 г. Освен за интерес към решенията на Комисията, тези данни говорят и за реално медийно присъствие, за подобряване на медийната визия, както и за подобрена комуникация с широката аудитория. За една година със 7% намалява делът на българите, които декларират, че за тях дейността на Комисията не представлява интерес.
Вторичният анализ на данните показва, че хората, които твърдят, че случайно попадат на информация за работата на Комисията, имат сходен социално-демографски профил с тези, които целенасочено търсят информация и се различават твърде много от незаинтересованите българи по въпроса. Това означава, че случайно научаващите за работата на Комисията имат сетива за информация по темата и обективно проявяват интерес, макар по една или друга причина да не полагат целенасочени усилия за набавяне на информация.
Целенасоченото търсене на информация, от своя страна, е мислено от интервюираните в твърде тесни и конкретни измерения – като четене на досиета, търсене на конкретни досиета и т.н. и затова немалка част от респондентите избират далеч по неангажиращия отговор – „случайно попадам на информация за работата на Комисията по досиетата”.
 
4. По-големият интерес към работата на Комисията през последната година проличава и от нарастване на интереса към основните медии, които според хората са източник на информация по въпроса. Две трети от българите научават как работи Комисията от телевизиите, като за последната година с 4% расте делът на интересуващите се от информация за Комисията по телевизиите – от 64% на 68%. С цели 9% повече (в сравнение с февруари 2009 г) са хората, които разчитат на печатните медии, за да се информират за работата на Комисията. Нараства ролята и на неформалните контакти, и на Интернет като информационни канали за получаване на нужната информация. Оформя се една доста пъстра картина на информационни източници по въпросите на работата на Комисията по досиетата. Това означава, че има доверие към писането по темата, което пък поставя големи отговорности към самата Комисия – да продължи да подържа коректна визия в множество медии (предвид каналите за информиране на населението).
 
5. В настоящото изследване регистрираме спад от 8% в дела на хората, които при никакви обстоятелства не биха се обърнали към Комисията, за да се запознаят с материали за себе си, ако разберат, че такива материали съществуват. Макар и да няма някакъв сериозен ръст в дела на желаещите да прочетат писаното за себе си, е налице спад в принципната неприемливост на подобна идея. Възможността да прочетеш за своето минало през призмата на архива на Комисията, изглежда приемлива за всеки пети българин. Друг е въпросът, че малка част от тези хора са реализирали до момента своите намерения. Липсва традиция в публичното говорене за това, какво могат да научат и какво научават хората за себе си в читалните. Затова не е излишно хората от Комисията да разказват своите наблюдения и да формират реализъм в обществените представи и очаквания.
 
6. За последната година с 6 пункта нараства делът на убедените, че информацията за агентурното минало на всички публични лица трябва да бъде огласена. Това е още един индикатор за това, че дейността на Комисията и нейните решения намират все по-добронамерен прием в публичното пространство.
 
7.С идването на власт на кабинета на ГЕРБ, част от опасенията на хората, че управляващите възпрепятстват работата на Комисията по досиетата отпадат до голяма степен. Това далеч не беше така в предходните две години, когато на правителството се гледаше като на институция, която възпрепятства пълноценната работа на Комисията. Сега, в очите на обществото, основната пречка пред работата на Комисията остават лицата, които имат досиета.
 
8. Заедно с нарастване на обществения интерес по темата за досиетата, регистрираме и ръст в дела на подкрепящите идеята да се създаде централизиран архив на документите на бившите тайни служби. Тази идея днес се подкрепя от половината пълнолетни българи, като допреди година тя бе одобрявана от 42%. Намаляват и принципните противници на един такъв архив – от 19% на 13%. Най-изразителна е подкрепата за създаване на централизиран архив на документите на бившите тайни служби сред трудово активните българи, сред образованите жители на столицата, сред интелигенцията и сред заетите в сферата на частния бизнес. Именно проспериращите обществени прослойки декларират ясна воля за прочит на миналото и съхранение на документацията за следващите поколения.
 
9. Макар и бавно, общественото мнение се разкрепостява и еманципира що се отнася до публичния образ на Комисията по досиетата и до оценките за нейната работа. Промените, които настъпват в общественото мнение са бавни, но трайни и определено положителни. Масова е представата, че Комисията следва неизменно изискванията на закона и не произвежда напрежения и конфликти. Големите въпросителни пред общественото мнение обаче остават в рамките на ценностния контекст на преценките, това са нравствено-морални въпросителни, които тепърва ще разчитат да получат удовлетворителни отговори. Това предполага дискусии по базисни ценностни въпроси, където Комисията и нейната дейност да се преплитат с по-глобални нравствени теми пред съвременните хора.
 
10. Данните показват недвусмислено, че Комисията по досиетата се утвърждава, задържайки трайно интереса на елитните обществени прослойки. Това е гарант, че интересът на хората ще бъде по-скоро неподвластен на управленска и партийна конюнктура.


Интересувате ли се от дейността на комисията по досиетата (Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия)?
 
март
2008
По-скоро да
17.2%
По-скоро не
71.0%
Не съм чувал/не знам за съществуването на тази Комисия
11.8%
общо
100.0%
 
 
Интересувате ли се от решенията на Комисията за установяване на принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА на публични личности?
 
февруари
2009
март
2010
по-скоро да
19,9%
25,2%
по-скоро не
56,0%
59,1%
не съм чувал (не знам) за съществуването на тази Комисия
24,1%
15,8%
общо
 
100,0%
100,0%
 
Кое от изброеното по-долу се отнася до вас?
 
март 2008
февруари
2009
март
2010
Целенасочено търся информация за дейността на комисията по досиетата
3,9%
3,5%
5,4%
Случайно попадам на информация за дейността на комисията по досиетата
35,8%
35,4%
41,3%
Не се интересувам от дейността на Комисията
60,3%
61,1%
53,3%
общо
 
100,0%
100,0%
100,0%
 
Откъде черпите информация за работата на комисията по досиетата?
 
март 2008
март
2010
от телевизията
63,6%
67,6%
от печатни медии (вестници, списания)
26,9%
36,3%
от радиото
19,7%
21,1%
от близки и приятели
12,6%
16,3%
от други източници в Интернет
2,7%
6,0%
от страницата на комисията в Интернет
1,3%
3,8%
не съм попадал на никаква информация за Комисията
1,5%
4,7%
дейността на Комисията не ме интересува
34,2%
37,6%
 
 
 
Кое от следните твърдения се отнася до Вас?
 
март 2008
февруари
2009
март
2010
преди се интересувах от темата за досиетата, но сега не се интересувам
11.1%
18.7%
18,1%
преди не се интересувах от темата за досиетата, но сега се интересувам
8.2%
11.0%
5,6%
темата за досиетата никога не ме е интересувала (нито преди, нито сега)
65.5%
60.4%
60,0%
темата за досиетата винаги ме е интересувала (и преди, и сега)
15.2%
9.9%
16,3%
общо
100.0%
100.0%
100.0%
 
 
С работата си Комисията по досиетата успява ли да повиши обществения интерес по темата или не?
 
март 2008
февруари
2009
март
2010
да
15,5%
14,9%
17,6%
не
31,0%
32,0%
26,5%
не мога да преценя
22,8%
21,6%
25,6%
не познавам работата на Комисията
30,7%
31,5%
30,2%
общо
100,0%
100,0%
100,0%
 
 
Имате ли доверие в работата на Комисията?
 
март 2008
февруари
2009
да
11.7%
10.9%
не
41.2%
35.1%
не мога да преценя
47.1%
53.9%
общо
100.0%
100.0%
 
 
Вярвате ли в обективността на комисията във връзка с прилагането на закона?
 
март
2010
Да
11,6%
Не
37,7%
Не мога да преценя
50,6%
общо
100,0%
 
 
 
Вие лично бихте ли се обърнали към Комисията, за да проверите дали има някакви материали за Вас или Ваши близки?
 
март 2008
февруари
2009
март
2010
да и вече съм го направил
0,7%
0,6%
1,8%
да, но още не съм го направил
11,8%
10,5%
14,5%
не
74,6%
76,7%
69,3%
не мога да преценя
12,9%
12,2%
14,4%
общо
100,0%
100,0%
100,0%
 
 
 
 
Бихте ли искали да се запознаете с материалите за Вас, в случай, че разберете, че има такива?
март
2008
февруари
2009
март 2010
Да и вече го направих
0,4%
0,3%
1,1%
Да, подал съм молба и очаквам отговор
0,5%
0,3%
0,5%
Да бих искал, но още не съм го направил
18,9%
14,8%
18,2%
Не
48,9%
52,7%
44,8%
Не мога да преценя
12,8%
12,9%
13,5%
Въпросът не се отнася до мен (роден съм след 16 юли 1973 г.)
18,5%
19,1%
21,9%
общо
100,0%
100,0%
100,0%
 
 
Смятате ли, че информацията за агентурното минало (принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА) на всички публични лица трябва да бъде огласена?
 
март 2008
февруари
2009
март 2010
да
44,0%
45,3%
50,5%
не
24,9%
23,1%
19,7%
не мога да преценя
31,1%
31,6%
29,8%
общо
100,0%
100,0%
100.0%
 
 
Смятате ли, че лица, които са с агентурно минало (свързани с бившата ДС и разузнавателните служби на БНА) трябва да участват във властта?
 
март 2008
февруари
2009
март 2010
да
13,1%
12,1%
15,4%
не
58,0%
60,8%
56,1%
не мога да преценя
28,9%
27,1%
28,4%
общо
100,0%
100,0%
100,0%
 
 
 
март 2008
 
Смятате ли, че има лица и институции, които възпрепятстват дейността на комисията по досиетата?
 
да (без да посочи име)
12.7%
да хора, свързани с бившата ДС (с досие)
8.9%
да, Правителството (управляващите, от висшия ешелон на властта)
7.3%
да, МВР
2.6%
да, БСП (Коалиция за България, защото главно нейните хора са засегнати)
2.2%
да, Парламента
1.7%
да, ДПС
0.8%
да, икономическите групировки
0.6%
да, СДС (ОДС)
0.5%
да, Съда (съдебната система)
0.3%
да, опозицията
0.2%
да, Румен Петков (Министъра на вътрешните работи; лично)
0.2%
да, Прокуратурата
0.1%
да, Министър-председателя Сергей Станишев
0.1%
да, Президентството
0.1%
 
не
13.5%
 
не мога да преценя
52.5%
 
въпросът не ме интересува
0.4%
 
Сумата от процентите надвишава 100%, тъй като интервюираните са давали повече от един отговор.
 
февруари 2009
 
Смятате ли, че има лица и институции, които възпрепятстват дейността на Комисията по досиета?
 
да (без да е посочено име)
7.8%
да, управляващите (правителството, от висшите етажи на властта)
7.3%
да хора, свързани с бившата ДС (с досие)
6.4%
да, политиците (без да е посочено име)
1.7%
да, парламента
1.5%
да, БСП
1.1%
да, опозицията
1.0%
да, президентството
0.7%
да, МВР
0.5%
да, различни институции (без да е посочено кои)
0.4%
да, прокуратурата
0.4%
да, съда (съдебната система)
0.4%
да, ДПС
0.3%
да, министър-председателят Сергей Станишев
0.2%
да, ДСБ
0.2%
да, Интерпол
0.1%
да, олигарсите
0.1%
да, Георги Марков
0.1%
да, бившият началник на 6-о управление на ДС – Димитър Иванов
0.1%
не
8.0%
не мога да преценя
36.6%
въпросът не ме интересува
28.1%
общо
100.0%
 
Сумата от процентите надвишава 100%, тъй като интервюираните са давали повече от един отговор.
 
март 2010
 
Смятате ли, че има лица и институции, които възпрепятстват дейността на Комисията по досиетата?
 
да, тези които имат досиета (доносниците; бившите агенти на ДС)
10,5%
 
да, БСП
7,7%
 
да (не мога да посоча кои)
6,1%
 
да, ДПС (Ахмед Доган)
1,8%
 
да, управляващите (правителството)
1,7%
 
да, президента Г.Първанов
0,8%
 
да, опозицията
0,7%
 
да, организираната престъпност (мафията)
0,5%
 
да, едрия бизнес
0,5%
 
да, МВР
0,5%
 
да, съда (съдебната власт)
0,3%
 
да, НДСВ
0,3%
 
да, Димо Гяуров
0,2%
 
да, прокуратурата
0,2%
 
да, Бриго Аспарухов
0,2%
 
да, Конституционния съд
0,1%
 
да, ген. Любен Гоцев
0,1%
 
да, Румен Петков
0,1%
 
да, СДС
0,1%
 
да, Цветко Цветков
0,1%
 
да, Сергей Станишев
0,1%
 
да, ДАНС
0,1%
 
да, на общинско ниво (представители на местната власт)
0,1%
 
да, Румен Овчаров
0,1%
 
да, самата комисия
0,1%
 
да, Иван Костов
0,1%
 
не мога да преценя
58,6%
 
не
14,7%
 
 
Сумата от процентите надвишава 100%, тъй като интервюираните са давали повече от един отговор.
 
 
 
Необходима ли е според Вас промяна в закона, за да се ограничи отварянето на досиетата?
 
март 2008
февруари
2009
март 2010
по-скоро да
16,4%
16,0%
16,9%
по-скоро не
39,5%
35,6%
36,3%
не мога да преценя
44,1%
48,4%
46,8%
общо
100,0%
100,0%
100,0%
 
 
 
Смятате ли, че отварянето на досиетата застрашава по някакъв начин националната сигурност?
 
март 2008
февруари
2009
март 2010
да
21,3%
16,5%
19,7%
не
48,7%
50,2%
47,3%
не мога да преценя
30,1%
33,3%
33,0%
общо
100,0%
100,0%
100,0%
 
 
 
Важно ли е за националната ни история създаването на централизиран архив на документите на бившите тайни служби?
 
февруари
2009
март 2010
да
41,6%
49,5%
не
18,7%
12,6%
не мога да преценя
39,8%
38,0%
общо
100,0%
100,0%