В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

Одитен доклад на Сметната палата №0400100420 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА за 2019 г. - изтегли

►Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2019 г. на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015 г. на Министъра на финансите - изтегли

►Баланс на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2019 г. в хил. лв. - изтегли

►Отчет за приходите и разходите на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2019 г. в хил. лв. - изтегли

►Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2019 г. в хил. лв. - изтегли

 

►Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2019 г. в лв. -изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. декември  2019 г- изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. ноември  2019 г- изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. октомври  2019 г- изтегли 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2019 г. в лв.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. септември 2019 г- изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. август 2019 г- изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. юли 2019 г- изтегли 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2019 г. в лв.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. юни 2019 г. - изтегли

 ►Отчет за касово изпълнение м.май 2019 г.- изтегли

 ►Отчет за касово изпълнение м.април 2019 г.- изтегли

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2019 г. в лв.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. март 2019 г.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. февруари 2019 г.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. януари 2019 г.- изтегли