В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

Одитен доклад на Сметната палата №0400103921 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА за 2020 г. - изтегли

►Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2020 г. на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015 г. на Министъра на финансите - изтегли

►Баланс на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2020 г. в хил. лв. - изтегли

►Отчет за приходите и разходите на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2020 г. в хил. лв. - изтегли

►Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2020 г. в хил. лв. - изтегли

 

1. МЕСЕЧНИ И ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ -2020 Г.

 

►Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2020 г. в лв.- изтегли

►Разходи за COVID-19 към 31 декември 2020 г. – изтегли; Обяснителна записка -COVID-19 – изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. декември 2020 г.изтегли

►Разходи за COVID-19 към 30 ноември 2020 г. – изтегли; Обяснителна записка -COVID-19 – изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. ноември 2020 г.изтегли

► Разходи за COVID-19 към 31 октомври 2020 г.  - изтегли; Обяснителна записка -COVID-19 -  изтегли

Отчет за касово изпълнение м. октомври 2020 г. - изтегли

► Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2020 г. в лв.- изтегли

► Разходи за COVID-19 към 30 септември 2020 г.  - изтегли; Обяснителна записка -COVID-19 -  изтегли

Отчет за касово изпълнение м. септември 2020 г. - изтегли

► Разходи за COVID-19 към 31 август 2020 г.  - изтегли; Обяснителна записка -COVID-19 -  изтегли

Отчет за касово изпълнение м. август 2020 г. - изтегли

► Разходи за COVID-19 към 31 юли 2020 г.  - изтегли; Обяснителна записка -COVID-19 -  изтегли

Отчет за касово изпълнение м. юли 2020 г. - изтегли

► Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2020 г. в лв.- изтегли

►Разходи за COVID-19 към 30 юни 2020 г. - изтегли ; Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. юни 2020 г. - изтегли

►Разходи за COVID-19 към 31 май 2020 г. - изтегли ; Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. май 2020 г. - изтегли

►Разходи за COVID-19 към 30 април 2020 г. - изтегли ; Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. април 2020 г. - изтегли

►Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2020 г. в лв.- изтегли

 ►Отчет за касово изпълнение м. март  2020 г.- изтегли

 ►Отчет за касово изпълнение м. февруари  2020 г.- изтегли

 ►Отчет за касово изпълнение м. януари  2020 г.- изтегли 

 

 

2. ТРИМЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ - 2020 Г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2020 г.

►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли

► Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми-изтегли

  Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли

 Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми-изтегли

    Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли

 Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми-изтегли

    Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2020 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли

► Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми- изтегли

 

3. ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ – 2020 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2020 г. - изтегли

Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2020 г. - изтегли

►Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2020 г. - изтегли

►Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2020 г. - изтегли