СТРУКТУРА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
 
Управления
I главно управление – разузнаване
II главно управление - контраразузнаване
III управление – военно контраразузнаване
IV управление – техническо (през 70-те години става икономическо)
V управление – управление безопасност и охрана
VI управление – за борба с идеологическата диверсия
 
Самостоятелни отдели
I отдел - следствен
II отдел – външно наблюдение и преследване
III отдел – архив ДС МВР
IV отдел – шифър и радиовръзка
V отдел – бойна и мобилизационна готовност
 
 
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАН РЕЧНИК
НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
 
 
а.е.          Архивна единица
АМ       -            Активно мероприятие
АМВР   Архив на Министерството на вътрешните работи
АМВнР – Архив на Министерството на външните работи
АНРС     Архив на Националната разузнавателна служба
ВЕ                    Вражеска емиграция
ВГУ       Второ главно управление (на ДС)
ВР -             Вербовъчна разработка
ГД –            Групова разработка
ГДОР    Групово дело за оперативна разработка
ГО  -            Граничен отряд
ГСУ       Главно следствено управление
ДДС       Дирекция Държавна сигурност
ДВ-               Доверена връзка
ДЗ –             Доброволен  заявител
ДИА      Дирекция „Информация и архив” (на МВР)
ДЛ -          Доверено лице
ДОН       Дело за оперативно наблюдение
ДОП –       Дело за оперативна проверка
ДОР       Дело за оперативна разработка
ДС                   Държавна сигурност
З/А –          Задграничен агент
ЗЗКИ      Закон за защита на класифицираната информация
ИД –           Информационно дело
ИР                   Изменник на родината
ИПЦ -          Идеологически подривни центрове
КА                   Служба „Картотека и архив” (в ПГУ)
КВ                   Кандидат за вербовка
КГБ       Комитет за Държавна сигурност (на СССР)
КДС       Комитет за Държавна сигурност (на НРБ)
КК                   Конспиративна квартира
КРО       Контраразузнавателен отдел
ЛР –            Лична разработка
М „Вихрен” – Контрол върху лична и служебна кореспонденция
M-„Канал”- Mероприятия по ВЕ (вражеска емиграция)
М „Лъч”       Подбор и вербуване на чужди  граждани за агенти
М „Пирин”  – Подслушване на домашен и служебен телефон
М „Родопи” – Подслушване чрез монтиран микрофон в дома
МР/К - Мероприятие за обезпечаване сигурността на секретни обиски, извършвани от ДС и КГБ
НКВД    Народен комисариат за вътрешни работи (на СССР)
Н.Р –           Нелегален разузнавач
НРС       Национална разузнавателна служба
НСЗК    Национална служба за защита на Конституцията
НСлС    Национална следствена служба
НСТ      Национален съюз на труда
НТР - Научно-техническо разузнаване
ОБВЕ -       Организация на българската вражеска  емиграция
ОВ –           Оперативна връзка
ОД –           Отчетно дело
ОНД - Оперативно-наблюдателно дело
ОР                   Оперативен работник
ОРОН   Оперативен работник на обществени начала
ОСД –         Оперативно справочно дело
ПВ –            Пунктове за връзка
ОСС - Окръжна следствена служба
ОУ-МВР - Окръжно управление на Министерство на вътрешните работи
ПВС      Прокуратура на въоръжените сили
ПГУ       Първо главно управление (на ДС)
ПИ  -           Представляващ интерес
ПДЯ       Постоянно действаща явка
ПЛ-             Перспективно лице
РО - Разузнавателен отдел
РРС - Районна радиостанция
РУМНО - Разузнавателно управление на Министерството на отбраната (неофициално название на военното разузнаване)
РУС - Регионално управление сигурност
СГУ        Софийско градско управление (на МВР)
СИА      Служба „Информация и архив” (на МВР)
СКК      Съюзна контролна комисия
СОУД - Система за обединен отчет на данните за противника, създадена през 1977 г. за сътрудничество, взаимодействие и координация между службите за сигурност в социалистическите страни (НР България, Германска ДР, Унгарска НР, Република Куба, Монголска НР, Полска НР, ЧССР, СССР и СР Виетнам)
СС                   Секретен сътрудник
ТВУ - Трудово-възпитателно общежитие - лагери, създадени в България през януари 1945 г.
УБО      Управление безопасност и охрана (Пето управление на ДС)
УГВ - Управление "Гранични войски" към Министерство на вътрешните работи 
ф.           Фонд
ФА         Фамилен архив
ХКА –         Хазяин на конспиративна квартира
ЦДА      Централен държавен архив
ЦПА                Централен партиен архив
ЦРУ       Централно разузнавателно управление
ЦУ - Централно управление
ЯК                   Явочна квартира

 

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.