Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията по досиетата ще представи тритомника „ДС И БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 1944-1991“ - онлайн;  Комисията излезе с Решение № 2-2016/ 11.01.2022 г. – Главни архитекти и кметски наместници-обл. Видин;  Комисията провери: ВСУ„Черноризец Храбър“, ТУ-София, СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, УНСС;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник "Държавна сигурност и колективизацията"

(12 материала)