Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на  Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)

 

 

КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за държавни служители на следните длъжности:

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „главен експерт” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив” – 02.09.2021 г.

Изисквания и необходими документи02.09.2021 г.

Списък с НЕдопуснати до конкурса кандидати21.09.2021 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив” – 02.09.2021 г.

Изисквания и необходими документи02.09.2021 г.

Списък с допуснати до конкурса кандидати – 21.09.2021 г.

Списък с НЕдопуснати до конкурса кандидати – 21.09.2021 г.

Уведомление до допуснатите кандидати за датата

за  провеждане на писмен изпит – 21.09.2021 г.

Система за определяне на резултатите - 28.09.2021 г.

Резултати от проведения писмен изпит – тест – 29.09.2021 г.

Окончателни резултати от проведения конкурс – 05.10.2021 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в отдел ОГ, дирекция ИАПД – 02.09.2021 г.

Изисквания и необходими документи – 02.09.2021 г.

Списък с допуснати до конкурса кандидати – 21.09.2021 г.

Уведомление до допуснатите кандидати за датата за

провеждане на писмен изпит - 21.09.2021 г.

Система за определяне на резултатите - 28.09.2021 г.

Резултати от проведения писмен изпит – тест – 30.09.2021 г.

Окончателни резултати от проведения конкурс – 05.10.2021 г.

 

2 /две/ свободни щатни бройки на длъжност „младши експерт” в сектор КСА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив” – 02.09.2021 г.

Изисквания и необходими документи 02.09.2021 г.

Списък с допуснати до конкурса кандидати – 21.09.2021 г.

Уведомление до допуснатите кандидати за датата за

провеждане на писмен изпит - 21.09.2021 г.

Система за определяне на резултатите - 28.09.2021 г.

Резултати от проведения писмен изпит – тест – 29.09.2021 г.

Окончателни резултати от проведения конкурс – 05.10.2021 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в отдел ОГ, дирекция ИАПД – 02.09.2021 г.

Изисквания и необходими документи 02.09.2021 г.

Списък с допуснати до конкурса кандидати – 21.09.2021 г.

Уведомление до допуснатите кандидати за датата за

провеждане на писмен изпит - 21.09.2021 г.

Система за определяне на резултатите - 28.09.2021 г.

Резултати от проведения писмен изпит – тест – 30.09.2021 г.

Окончателни резултати от проведения конкурс – 05.10.2021 г.

 

 

 

КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за служители по трудови правоотношения за следните длъжности:

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши специалист” в отдел САК, дирекция „Архив“ – 02.09.2021 г.

Изисквания и необходими документи – 02.09.2021 г.

Списък с допуснатите кандидати и дата за провеждане на

събеседване - 21.09.2021 г.

Окончателни резултати от проведения подбор – 05.10.2021 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „специалист ” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив” – 02.09.2021 г.

Изисквания и необходими документи02.09.2021 г.

Списък с допуснатите кандидати и дата за провеждане на

събеседване - 21.09.2021 г.

Окончателни резултати от проведения подбор – 05.10.2021 г.