Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на  Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) 

КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за държавни служители на следните длъжности:

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „началник на отдел“ в отдел УС, дирекция ФСПАД– 02.05.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи 02.05.2023 г.

Ø  Списък с допуснати до конкурса кандидати19.05.2023 г.

Ø  Уведомление до допуснатите кандидати за датата за провеждане на писмен изпит19.05.2023 г.

Ø  Уведомление система за определяне на резултатите – 26.05.2023 г.

 

 1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „главен експерт“ в отдел УС, дирекция ФСПАД– 19.05.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.05.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „главен експерт” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.05.2023 г.

Ø Изисквания и необходими документи19.05.2023 г. 

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.05.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.05.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в отдел ФСУЧР, дирекция ФСПАД – 19.05.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.05.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в сектор КСА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.05.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.05.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в отдел САК, дирекция „Архив“ – 19.05.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.05.2023 г.

 

 

КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за служители по трудови правоотношения за следните длъжности:

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши специалист” в отдел УС, дирекция ФСПАД – 02.05.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи 02.05.2023 г.

Ø  Списък с допуснати до подбора кандидати19.05.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши специалист” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.05.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.05.2023 г.

 

2 /две/ свободни щатни бройки на длъжностспециалист” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.05.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.05.2023 г.