Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на  Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)

 

 

КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурс за държавен служител на следната длъжност:

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в отдел ОГ, дирекция ИАПД – 02.03.2020 г.

        Изискванията и необходими документи – 02.03.2020 г.

       Списък с допуснати до конкурса кандидати – 19.03.2020 г.

        Уведомление до допуснатите кандидати провеждане на писмен изпит – тест -26.03.2020

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в отдел САК, дирекция „Архив” – 09.03.2020 г.

      Изискванията и необходими документи – 09.03.2020 г.

      Списък с допуснати до конкурса кандидати – 26.03.2020 г.


      Списък с недопуснати до конкурса кандидати – 26.03.2020 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в сектор КСА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив” – 09.03.2020 г.

     Изискванията и необходими документи – 09.03.2020 г.

       Списък с допуснати до конкурса кандидати – 26.03.2020 г.

 

КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурс за служители по трудови правоотношения на следните длъжности:

 

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „специалист” в сектор КСА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 09.03.2020 г.

Изискванията и необходими документи – 09.03.2020 г.

            Списък с допуснати до подбора кандидати – 26.03.2020 г.

2 /две/ свободни щатни бройки на длъжност „специалист ” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 09.03.2020 г.

Изискванията и необходими документи – 09.03.2020 г.

             Списък с допуснати до подбора кандидати – 26.03.2020 г.