Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на  Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)

 

 

КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за държавни служители на следните длъжности:

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводен и управление на човешките ресурси”, дирекция „Финансово-стопански и правно-административни дейности” – 05.08.2019 г.

►Изискванията и необходими документи – 05.08.2019 г.

            ►Списък с допуснати кандидати до писмен изпит-тест – 22.08.2019

                ►Резултати от проведения писмен изпит – тест30.08.2019

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в отдел „Обслужване на граждани”, дирекция „Изследване на архивите и публична дейност” – 05.08.2019 г.

Изискванията и необходими документи – 05.08.2019 г.

Списък с допуснати кандидати до писмен изпит-тест 22.08.2019

               ►Резултати от проведения писмен изпит – тест30.08.2019