Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на  Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)

 

 

 

КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за държавни служители на следните длъжности:

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност началник на отдел УС, дирекция ФСПАД– 18.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи18.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „главен експерт“ в отдел УС, дирекция ФСПАД– 18.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи18.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в отдел ФСУЧР, дирекция ФСПАД – 18.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи18.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „главен експерт” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт”- лаборант в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в сектор КСА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.

 

3 /три/ свободни щатни бройки на длъжност „младши експерт” в сектор КСА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в отдел САК, дирекция „Архив“ – 19.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.

 

КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за служители по трудови правоотношения за следните длъжности:

 

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши специалист” в отдел УС, дирекция ФСПАД – 21.08.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи 21.08.2023 г.

Ø Списък с допуснати до подбора кандидати – 15.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши специалист” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.092023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши специалист” в отдел САК, дирекция „Архив“ – 19.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.

 

2 /две/ свободни щатни бройки на длъжностспециалист” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.09.2023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „специалист” в сектор КСА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ – 19.092023 г.

Ø  Изисквания и необходими документи19.09.2023 г.